Om oss

Inneområde

 
 

Uteområde

 
Bjerkhaug er en del av et gammelt hageanlegg som ble til på slutten av 1800-tallet.

Trærne på eiendommen har vokst seg store og her er mange innslag av store edelløvtrær. Som eksempel kan nevnes eik, ask, lind, hestekastanje, hassel, blodbøk og hengebjerk. Det er i den senere tid plantet inn flere bjerketyper.

Ellers finnes trær som lerk, gran, furu, rogn, selje, asp, syrin, alm, hegg og dunbjørk. Det er utarbeidet en skjøtselsplan som redskap for å utvikle hage og parkskog. Her finnes også et rikt antall viltvoksende blomster.

 

5-årsklubben

 
Det siste året barna er i barnehagen er de med i 5-årsklubben. Vi møtes daglig for ei økt der fokus bl.a. er på samspill, kommunikasjon, konsentrasjon/oppmerksomhet, språklig bevissthet, barns medbestemmelse.

Vi reiser med buss eller går for å oppsøke noen av byens institusjoner, utkikkspunkter, åkeren, fjæra osv. Opplevelser/inntrykk som vi får kan bearbeides etterpå i barnehagen. På våren avslutter vi med en togtur til Fauske, der vi også besøker Fauske Bygdetun.

Vi spiller spill, diskuterer, forteller, dikter, lærer oss dikt/regler/sanger/sangleker, lytter til musikk, tegner, maler, former/skaper…

 

Vedtekter

§1. Eierforhold
Barnehagen eies og drives av Otto Koch A/S

§2. Forvaltning
Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, rundskriv og retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet. Eier og styrer har ansvar for forvaltningen av barnehagen.

§3. Opptaksmyndighet
Barnehagen har samordnet opptak med kommunen.

§4. Opptakskriterier
Barnehagen har som formål å gi barna til ansatte i Otto Koch A/S og datterselskaper tilbud om barnehageplass. Andre kan også søke plass. Barnehagen skal gi tilbud til barn mellom 3 og 6 år. Barnehagen skal ha inntil 18 plasser.

§5. Opptaksperiode
Hovedopptaket skjer hver vår med søknadsfrist 15.februar. Barnehageåret starter 1.august.

§6. Oppsigelse
Plassen er bindende, men foresatte kan likevel si opp plassen med 2-to- måneders varsel. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen skal skje skriftlig og stiles til styret. Det må betales for oppholdet ut oppsigelsestiden.

§7. Åpningstider og ferier
Barnehagen har åpent fra 7.30 – 16.30. Lør- og helligdager har barnehagen stengt. Jul- og nyttårsaften, samt onsdag før Skjærtorsdag, har barnehagen åpent til kl.12. Barnehagen er stengt i juli måned.

§8. Fremmøte
Barna skal følges og hentes, og det skal gis beskjed om at de er kommet/hentet. Ved avvik fra normal fremmøtetid, skal det gis beskjed på forhånd.
Skal andre enn de som har daglig omsorg for barnet hente dem, skal det gis beskjed på forhånd.
Ved fravær skal de foresatte gi beskjed til barnehagen.

§9. Betaling
Følger kommunale satser. Barnehagen har matpenger.
Det betales for 11 måneder i året.
Det gis ikke fratrekk ved sykdom.
Dersom det ikke blir betalt for plassen innen 2 måneder etter forfall, kan eier si opp plassen med 1- en måneds varsel.
Det kan pålegges foreldrene dugnad til vedlikehold og rundvask stipulert til 4- fire- timer pr.år.

§10. Barnas helse
Legeerklæring må medbringes etter langvarig sykdom.
Er det smittsom sykdom i hjemmet, plikter foresatte straks å melde fra til styrer.
Styreren avgjør om et sykt barn skal være utelukket fra barnehagen i inntil 1-en- uke.
Hvert barn er ulykkesforsikret for kr. 300.000 ved invaliditet den tiden det er i barnehagen eller på tur i barnehagens regi.
Dersom noen av foreldrene reserverer seg mot transport av barn i bilen i forbindelse med utflukter eller andre aktiviteter, bes dette meddelt skriftlig til styrer.

§11. Barnas tøy
Barnas tøy og fottøy skal være merket.
Barna må være kledd etter værforholdene.
Egne leker kan taes med etter avtale med personalet.
Barnehagen har intet ansvar for private leker.

§12. Måltider
Barna skal ha med matpakke til frokost og lunsj. Det serveres et lett måltid kl.14.30

§13. Taushetsplikt
Styret og personalet i barnehagen er underlagt taushetsplikt, jmf. Barnehagelovens §16 og Forvaltningslovens §§13 og 13 a-f.

§14. Foreldremøter
Det skal være 2 fellesmøter i året for foreldre og ansatte.
Det skal være 2 foreldresamtaler i året, eventuelt flere ved behov.

§15. Bemanning
Bemanningen skal være i henhold til lover og forskrifter for bemanning i barnehager. Ingen kan begynne i arbeid, fast eller midlertidig, uten å legge frem tilfredstillende helseattest samt politiattest.

§16. Regnskapsføring
Eier forestår all regnskapsføring, herunder lønnsregnskap.

§17. Annet
Eier fraskriver seg erstatningsansvar overfor foreldre dersom barnehagen må stenge på grunn av stort sykefravær, streik og lignende.